Home » (Brand)veiligheid

Brandveiligheid

Met onze veiligheidsvoorzieningen, controles en monitoring heeft Robisol nog nooit een brand in een PV veld gehad, maar dat willen we graag zo houden. Aanvullend worden door verzekeraars van zakelijk vastgoed eisen gesteld aan het isolatiemateriaal dat u mag toepassen. Dit kan een reden zijn om een brandscheiding toe te passen tussen de zonnepanelen en het onderdak; zoals Robisol standaard voorziet in het Kyroof FR Systeem.

De brandveiligheid van indaksystemen is een thema dat sinds 2018 naar de voorgrond is getreden. Robisol besteedt veel aandacht aan dit onderwerp en het Kyroof Systeem is doorontwikkeld naar een fire resistant (FR) variant om zeker te stellen dat een indaksysteem geen verhoogd risico vormt. De basis is echter dat u met goede installateurs samenwerkt, want brand in zonnepanelen kan prima worden voorkomen.

TNO

In 2019 heeft TNO een rapport gepubliceerd met een evaluatie van PV branden. Hierin komt naar voren dat connectoren de belangrijkste oorzaak zijn van de brand en dat indaksystemen oververtegenwoordigd zijn. Een cruciale blunder is dat connectoren wel aan productnormen moeten voldoen, maar dat het binnenwerk niet is gestandaardiseerd. Connectoren van verschillende merken stekkers kunnen een te hoge weerstand bereiken, gaan smelten en een vlamboog veroorzaken. Een vergelijkbare fout kan ontstaan als een installateur niet goed weet hoe een connector moet worden samengesteld. TNO laat zien dat de vlamboog een zeer hoge temperatuur kan bereiken. Bij het ontstaan van een brand fungeert de vlamboog als ontsteker van andersoortige materialen. Het is dan dus niet zo dat de zonnepanelen blijven branden, maar dat materialen in de omgeving van de vlamboog ontbranden.

Scope 12

In 2020 is de Scope 12 richtlijn geïntroduceerd waarin verschillende veiligheidsaspecten zijn gewaarborgd. Een belangrijk onderdeel dat hierin is vastgelegd, is dat installateurs geen stekkers van verschillende merken op elkaar mogen aansluiten en de aandacht voor stekkerverbindingen en controles is toegenomen. De belangrijkste oorzaak van Solarbranden is daarmee weggenomen. Aanvullend zijn er ook regels opgesteld over het kabeltracé en de ruimte van de omvormer. Over indaksystemen zijn nauwelijks specifieke regels vastgelegd, maar daardoor ontstaan interpretaties en aannames die de realisatie in de weg kunnen staan.

Verzekeraars

Door het gebrek aan regelgeving hebben verzekeraars de neiging om indaksystemen in zijn algemeenheid dan maar niet te verzekeren. Voor zakelijk vastgoed heeft het Verbond van Verzekeraars een voorkeur om indaksystemen niet toe te staan. Enerzijds kunnen we hen daar geen ongelijk in geven, want ook controleurs als TNO, BDA en Kiwa voeren geen testen uit en zijn ontoereikend in de eisen die worden gesteld. Anderzijds is gewoon bekend welke partijen ‘lekker goedkoop’ indaksystemen leverde en plaatste en is het een hard gelach naar de partijen die het wel goed doen. Robisol heeft goede contacten bij Nationale Nederlanden, Achmea en vertegenwoordigers van het Verbond van Verzekeraars, maar houdt er bij zakelijk vastgoed aub rekening mee dat u uw verzekeraar betrekt bij uw keuze.

Materiaalgebruik

Robisol heeft naast de testen op de zonnedaken ook testen uitgevoerd op materialen in de omgeving van het zonnedak. Uit onze controles is gebleken dat vooral condensfolies een verhoogd risico vormen op ontsteking. We raden daarom aan om condensfolies met minimaal brandklasse B (zelfdovend) toe te passen. Veelal wordt ook verwezen naar isolatiematerialen. Robisol heeft o.a. het Unilin SW Element (B), het Kingspan Aero element (C) en Unilin Renopir (D) getest. Met 2 minuten lang een gasbrander op de buitenzijde van de plaat, blijken deze elementen moeilijk ontbrandbaar; alleen bij de Unlin Renopir met brandklasse D blijft branden, maar wederom vanwege de condensfolie. In de markt heerst aanvullend de gedachte dat houten panlatten en tengels vuur verspreiden. In onze testen waarbij het hout volledig is ontstoken met gasbranders, bleek het vuur vrij direct te doven als de gasbrander wordt uitgezet. Nu is er geen normstellend instituut en zijn er wel verzekeraars en inspecteurs die gevaar zien. Dat is een discussie waarbij we liever gewoon een brandscheiding toepassen, maar als het om uw eigen veiligheid gaat, is dit wat ons betreft niet de belangrijkste risico om op te letten.

Uit onze testen is gebleken dat er een veel brandgevaarlijker materiaal in en rond indaksystemen wordt toegepast. Dit is HDPE (High Density Poly Ethylene); oftewel een thermoplastisch polymeer gemaakt van PETROLEUM. Ook de varianten met toegevoegde ‘brandveilige’ additieven zijn uitgebreid door Robisol getest, maar daaruit blijkt het echt een illusie dat dit materiaal brandveilig is. Na een korte vlamboogsimulatie gaat het materiaal branden en druppelen. Het vuur verspreid zich en ontsteekt ook het onderliggend isolatiemateriaal. Als het fout gaat kan dit materiaal wat ons betreft al snel een uitslaande brand veroorzaken en het gebruik van HDPE raden we dan ook met klem af in de nabijheid van indaksystemen. 

Ventilatie en spouw

Bij de beoordeling van indaksystemen wordt aandacht besteed aan de ventilatie en koeling van de zonnepanelen. De gedachte is dat een verhoogde temperatuur onder een indaksystemen een verhoogd risico vormt op brand. Dit is niet te testen en erg theoretisch, maar vast staat dat materiaal sneller veroudert bij een hoge temperatuur en dat het zonnepaneel minder elektriciteit opwekt bij een hogere temperatuur.

Het BiTile Systeem is daarom per paneel geventileerd en heeft een spouw van ongeveer 10cm tussen het zonnepaneel en de dakbedekking. Bij het Kyroof FR Systeem wordt eveneens per paneel geventileerd en is in de 10cm spouw tussen het zonnepaneel en de dakbedekking een extra brandscheiding (klasse A1) aangebracht.

Controle

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Zonder een vlamboog, kan geen ontsteking plaatsvinden en geen brand ontstaan. Een goede installateur neemt 99% van het risico weg en tijdens een Scope 12 keuring wordt goed gecontroleerd of het kabeltracé op orde is. Het meten en controleren van het elektrisch circuit is een waardevolle methode om te controleren of het werk goed is opgeleverd. Dit kan met een IV-Curve meting die regelmatig wordt toegepast, maar nog liever zien wij een impedantiemeting waarbij gericht wordt gecontroleerd op de weerstand binnen de stroomkring. Zonder verhoogde weerstand, zijn er geen punten waar kabels of stekkers te warm kunnen worden, kunnen verbindingen niet gaan smelten en kan er dus ook geen vlamboog ontstaan. 

Vlamboogdetectie

Na een correcte oplevering, heeft u een elektrisch circuit in werking dat uitstekend kan worden gemonitord. Een omvormer voert verschillende metingen uit en is voorzien van beveiligingen op bijvoorbeeld overspanning of lekstromen. De nieuwe generatie omvormers is daarnaast uitgerust met vlamboogdetectie. Robisol raad deze beveiligingsmethodiek uiteraard aan en levert omvormers met de best presterende veiligheidsvoorzieningen. Zo worden beschadigingen die tijdens het gebruik van uw installatie kunnen optreden, vroegtijdig gedetecteerd en worden we getriggerd om extra controles uit te voeren als er een melding optreed die potentieel tot een vlamboog of andersoortig brandgevaar kan leiden.

Service

Uiteraard hoeft u niet te kiezen voor Robisol, maar we raden u wel aan om bij de aanschaf van een Zonnedak aandacht te besteden aan de kwaliteit van de installateur, de brandveiligheid van toegepaste materialen en de installaties. Zorg ervoor dat uw installatie met een eindcontrole wordt opgeleverd en goed wordt gemonitord. Door risico’s in de stroomkring uit te sluiten en te voorkomen dat beschadigingen in het kabeltracé kunnen ontstaan, krijgt u een uitermate veilige energievoorziening en een woning die vele malen veiliger is dan een woning met een gasaansluiting.

Onderhoudsafspraken kunt u maken met Robisol of uw eigen installateur. Naast de monitoring op afstand kan worden georganiseerd dat uw installatie periodiek wordt gecontroleerd. Zo worden tussentijdse beschadigingen en vervuilingen bijtijds gedetecteerd en worden de uitgebreide elektrotechnische controles met regelmaat uitgevoerd.
 
Download PDF Brandveiligheid

In deze video geven we u een nadere uitleg over de brandveiligheid van indaksystemen en de testen die wij op dit gebied hebben uitgevoerd.

Om deze video te bekijken is toestemming nodig.

Direct contact

Wilt u met ons kennismaken?
Bel 010 223 59 53 of maak gebruik van het contactformulier